Arrow Blanket

190 cm x 220 cm, 100% cotton
black / white , white / black, teal / turquoise, smoke / grey